Јавни позив Градске општине Врањска Бања за предлоге за доделу јавних признања

На основу члана 11. Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Врањска Бања („Службени гласник града Врања бр1/13)  Комисија за мандатно-имунитетска и административна питања Скупштине Градске општине Врањска Бања, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА У 2017. ГОДИНИ ЗА ДАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

26. ЈАНУАР – ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊСКЕ БАЊЕ 1878. ГОДИНЕ

У 2017. Години за Дан Градске општине,  26. јануар – Дан ослобођења Врањске Бање 1878. године, додељују се следећа јавна признања:

„Специјално јавно признање 26. јануар“;
„Јавно  признање 26. јануар“.
Ова јавна признања могу се доделити истом лицу само једанпут.

,,Специјално јавно признање 26. јануар“ може се доделити физичком лицу за изузетне дугогодишње резултате и допринос у развоју и унапређењу Врањске Бање, одбране и заштите, безбедности грађана, као и другим областима од значаја за афирмацију Градске општине Врањска Бања.

,,Јавно признање 26. јануар“ може се доделити физичком и правном лицу за изузетне дугогодишње или једногодишње резултате и допринос у развоју и унапређењу привреде, приватног предузетништва, друштвених делатности, одбране и заштите, безбедности грађана, као и другим областима од значаја за општину Врањска Бања.

Сваке године могу се доделити до три јавна признања.Јавна признања додељују се у виду дипломе.Јавна признања могу се доделити истом лицу смо једанпут.

Услови за доделу јавних признања јесу:

За колективна јавна признања:

резултати у области културе ( нови културни садржаји, очување и заштита културних добара и друге активности на плану унапређења културе у Општини );
изузетни резултати у васпитно – образованој делатности ( успех ученика и остале активности на плану унапређења васпитно – образовне делатности ):
изузетни резултати у области физичке културе ( успешна организација спорта и остале активности на плану унапређења спорта у Општини );
изузетни резултати на унапређењу здравствене заштите ( унапређење здравствене службе, едукација грађана као здравствено образовање и остале активности на унапређењу и побољшању здравствене заштите грађана;
изузетни резултати у области заштите животне средине ( реализација програма  заштите животне средине, укључивање у општинске акције заштите животне средине и друге активности на очувању и унапређењу животне средине;
освојене награде на такмичењима у земљи и иностранству;
знатно повећан раст производње и услуга;
успешна реализација развојних пројеката;
организовано деловање на запошљавање нових радника и њиховом усавршавању;
освојена признања и награде на сајмовима и такмичењима; и
изузетан допринос у  унапређању пољопривредне производње.
изузетно организовање и извршавање основних (примарних) и ванредних задатака на плану одбране и заштите и безбедности грађана; и
изузетно залагање у случају елементарних непогода и ванредних ситуација.

За појединачна јавна признања:
остварена и призната достигнућа у области научног и уметничког стваралаштва;
изузетни резултати у остваривању васпитног и образовног рада ( наставне и друге активности на плану унапређења и остваривању циљева васпитања и образовања),                                                              ;
изузетни резултати на плану очувања културних добара и унапређења културе у Општини;
изузетни резултати у области физичке културе ( појединачан допринос за успех клуба, за подстрек омасовљавања спортских рекреација и других спортских игара, као и других активности на плану развоја и унапређења ове области );
изузетни резултати у области здравствене заштите ( допринос унапређењу рада здравствене службе и других активности на плану побољшања здравствене заштите грађана );
допринос развоју и унапређењу општине;
освојене награде и признања на такмичењима у земљи и иностранству;
остварени изузетни резултати рада по нормативима правних лица и изузетна залагања и резултати на унапређењу производне делатности;
освојена признања и награде на сајмовима и такмичењима;
изузетни резултати у руковођењу и извршавању задатака на плану одбране и заштите и безбедности грађана;
учешће и допринос у случају елементарних непогода и других масовних несрећа;
освојене награде и признања од стране колектива или републичких органа;

Услови морају бити поткрепљени конкретним резултатима.

Предлог за доделу јавних признања може поднети свако физичко и правно лице са подручја Градске општине Врањска Бања.

Предлог мора да садржи: личне податке кандидата за доделу јавних признања, његову биографију, постигнуте резултате и образложење.

Предлагачи не могу сами за себе подносити предлоге за доделу јавних признања.

Предлоге у писаној форми доставити најкасније до 16. јануара 2017. године.

Предлоге доставити на адресу:

Скупштина ГО Врањска Бања, Комисија за административна и мандатно-     имунитетска питања.

КОМИСИЈА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

 

ВРАЊСКА БАЊА, дана 26.12.2016. године, број: 06-250 /2016-01

 

ПРЕДСЕДНИ К КОМИСИЈЕ,

Светлана Цветковић, с.р.

Подели: