Израђено упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету града Врања за 2023. годину

У складу са Законом о буџетском систему, Одељење за буџет и финансије града Врања израдило је Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету града Врања за 2023. годину. Упутство садржи основне економске претпоставке, смернице и параметере на основу којих се израђује Предлог финансијског плана за 2023. годину и наредне две фискалне године. Директни корисници буџета су одговорни да упутство са одговарајућим обрасцима доставе индиректним корисницима буџета у својој надлежности. Предлог финансијског плана за буџетску и наредне две године треба доставити на прописаним обрасцима који су доступни на градском сајту www.врање.орг.рс, у делу Буџет 2023. и у Одељењу за буџет и финансије. Предлог се доставља у писаном облику, потписан од стране директора и оверен печатом. Предлог мора садржати писано образложење за сваку врсту расхода са наведеном правном основом и извором финансирања, као и циљеве и индикаторе за сваку програмску активност и пројекат.

У складу са буџетским календаром, рок за доставу предлога финансијских планова је 1. септембар 2022. године. Све додатне информације могу се добити у Служби за буџет и финансије, на телефон 017/402309 или мејл аналитикабудзета@врање.орг.рс.

Такође, сви корисници буџетских средстава буџета града Врања у обавези су да Извештај о учинку програма остварених у току првих шест месеци текуће године доставе на обрацу који се налази на сајту града, Одељењу за буџет и финансије до 1. септембра 2022. године заједно са Предлогом финансијског плана за 2023. годину.

Извор: Градски сајт

Подели: