Позив Врањанцима да конкуришу за уградњу соларних панела

Градско веће града Врања  расписало је Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији града Врања за 2023. годину.

Укупнa средства које град Врање заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог Јавног позива износе 7.787.984,00 динара.

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује:

1) за меру која се односи на набавку и уградњу соларних панела, представља мањи износ од:

– 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 420.000 динара са ПДВ-ом, или;

– износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са  износом од 70.000 динара са ПДВ-ом;

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници града Врања, или на пријавници Градске управе града Врања. Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници и огласној табли града Врања. Јавни позив је отворен закључно са даном 27.02.2023. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на шалтеру бр.1 Градске управе града Врања у услужном  центру или препоручено поштом на адресу:

Градска управа града Врања, ул. Краља Милана бр.1, 17500 Врање.

Комисија за реализацију мера енергетске санације.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 017/402-381 или на електронску адресу: e-mail: еnergetskasanacija@vranje.org.rs

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници града Врања, линк: https://vranjejls.org.rs/fascikla/energetska-sanacija

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

https://www.vranjejls.org.rs/fascikla/energetska-sanacija

Извор: Градски сајт

Подели: