Истиче рок за плаћање прве рате пореза на имовину

Рок за плаћање прве рате пореза на имовину за физичка, правна лица и предузетнике истиче 14. фебруара. Рок је прописан законом о пoрезима на имовину, тако да важи за све пореске обвезнике пореза на имовину на територији Републике Србије.

Порез на имовину се измирује квартално, у 4 рате годишње. Закон о порезима на имовину, прописује обавезу аконтационог плаћања пореза на имовину у висини обавеза по решењу за претходну фискалну годину све до добијања решења о утврђивању пореза за текућу фискалну годину.

Редовним измирењем обавеза порески обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у измирењу пореских обавеза. О стању својих задужења порески обвезници Града Врања могу лично да се информишу у Градској управи, у просторијама Одсека локалне пореске администрације, путем бројева телефона 402 397, 402 392 и за регистроване пореске обвезнике на порталу е – управе преко web апликације euprava.gov.rs – јединственог информационог система локалне пореске администрације.

Порески обвезници који путем репрограма измирују заостала пореска дуговања, такође треба да до 14. фебруара уплате означене рате, јер ће се након истека законског рока  обрачунавати законом прописана камата.
Извор: Сајт града Врања

Подели: