Објављени јавни позиви и конкурси за активне мере запошљавања

Национална служба за запошљавање данас је објавила 11 јавних позива и конкурса за реализацију активних мера запошљавања у 2017. години. Сви текстови са пратећом документацијом доступни су на сајту Националне службе – www.нсз.гов.рс, у свим филијалама НСЗ, као и у публикацији Послови бр. 712.
Подстицању предузетништва намењени су јавни позиви задоделу субвенција за самозапошљавање и самозапошљавање незапослених ромске националности. Износ субвенција за самозапошљавање који се додељује једнократно је 180.000 динара, а 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених и 220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом, што представља новину у односу на претходну годину. Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом за самозапошљавање је 10. април.

Јавни позив за послодавце за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местимаотворен је до утрошка средстава, односно најкасније до 30. новембра 2017. године, а висина субвенције се креће од 150.000 до 300.000 динара.
НСЗ је расписала и јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима ће бити ангажовано 5.000 незапослених. Посебан конкурс намењен је реализацији јавних радова на којима ће бити ангажовано 1.850 незапослених особа са инвалидитетом, уз новину да се ове године радови организују и у области културе.

Расписани су и јавни позиви за реализацију програма стручне праксе, стицања практичних знања за неквалификована лица, стицања практичних знања за вишкове запослених и дугорочно незапослена лица која су на евиденцији НСЗ дуже од 18 месеци, као и обуке на захтев послодавца, које ће моћи да користе и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
Запошљавању особа са инвалидитетом намењени су ијавни конкурси за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства и за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима.

Акционим планом запошљавања за 2017. годину, који је усвојила Влада Србије, предвиђено је да за активне мере запошљавања ове године буде издвојено 2,8 милијарди динара из средстава Националне службе, каои додатних 550 милиона динара за особе са инвалидитетом.

Подели: