Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада од јавног интереса

Градско веће града Врања расписало је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада од јавног интереса у 2022. години. За финансирање или суфинансирање програма и пројеката на основу овог конкурса обезбеђена су средства у буџету града Врања у износу 15.000.000,00 динара. Под програмима и пројектима у области друштвеног и хуманитарног рада сматрају се програми и пројекти у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно прати јавне потребе.

Пријава на јавни конкурс се подноси на обрасцу „Пријава на конкурс за финансирање или суфинансирање програма, односно пројекта у области друштвеног и хуманитарног рада“ (Образац број 1.). Пријавни формулари могу се преузети са званичног сајта града Врања www.врање.орг.рс, као и сви остали прописани обрасци. Подносилац пријаве је у обавези да уз пријаву достави компактни диск на коме ће бити уснимљен предлог пројекта са пратећом документацијом. Све пристигле програме и пројекте разматраће Kомисија за доделу средстава удружењима у области друштвеног и хуманитарног рада (Kомисију именује Градско веће). Kомисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана, од дана истека рока за подношење пријава. Листа се објављује на званичном сајту града Врања и на порталу Е-управе. Јавни конкурс објављује се у дневном листу Српски телеграф и на званичном сајту града www.врање.орг.рс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, закључно са 18.01.2022. године. Период за реализацију пројекта је до 15.12.2022. године.

Извор: Градски сајт

Подели: