Конкурс за идејно решење етно комплекса у насељу Тулбе у Врању

Градска управа Града Врања расписала је Конкурс за израду идејног урбанистичко –архитектонског решења етно комплекса у насељу Тулбе у Врању. Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица, без обзира на њихову територијалну припадност, која испуњавају услове конкурса.
Циљ конкурса је да се за један од најстаријих простора у ужем делу града, у непосредној близини цркве Света Петка, манастира Светог Николе и „Белог моста“, који представљају споменике културе, добију надахнута и разноврсна идејна решења којима треба да се истакне препознатљивост старог Врања и дела Боре Станковића и дефинише просторна организација и уређење.
Конкурсно решење подразумева, пре свега, формирање новог амбијента које кореспондира са окружењем и представља ново тежиште у простору. Предложена пројектантска и програмска решења осим што морају бити примерена значају просторне позиције локације у контексту повезивања са окружењем, утемељена на вредновању постојећих природних и функционалних значења овог простора, морају задовољити и критеријуме засноване на економској вредности локације као најбоље понуде за будућу нову урбану градску целину.
Рок за предају конкурсног рада је 1. новембар 2018. године до 12 часова.
Подели: