Расписани јавни позиви за набавку машина и опреме у биљној и сточарској производњи

Градска управа обавештава сва регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом на територији града Врања, да је расписан Јавни позив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за набавку машина и опреме у примарној биљној и сточарској производњи у 2021. и 2022. години.

Општи услови за остваривање права на подстицаје за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2022. години

Лице из овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако:

1) је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје,

2) је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара, односно ако је вредност инвестиција за пчеларство за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 50.000 динара;

3) је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 25.000 динара, односно ако је за инвестиције за пчеларство износ појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара;

4) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

6) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода,

7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,

8) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Јавним позивом.

Општи услови за остваривање права на подстицаје за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2022. години

Лице из овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако:

1) је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје,

2) је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара,

3) је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 50.000 динара,

4) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,

5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

6) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

8) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Јавним позивом.

Детаљи из ових Јавних позива су на следећим линковима:

Јавни позив за набавку машина и опреме у примарној сточарској производњи у 2021-2022. години

Субвенције за набавку нових прикључних машина и опреме за биљну производњу Министарства пољопривреде

Сви заинтересовани додатне информације могу добити на број телефона 017/402-348 или у просторијама Градске управе, канцеларија бр. 37.

Извор: Градски сајт

Подели: