Рок за подношење пријава за суфинансирање мера енергетске санације истиче 10. августа

Рок за подношење пријава за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде – истиче 10. августа. Предмет суфинансирања обухвата замену спољних прозора и врата на породичним кућама и становима, набавку и инсталацију котлова на биомасу, замену постојеће или уградњу нове цевне мреже, набавку и уградњу топлотних пумпи, и набавку и уградњу соларних колектора.

За реализацију овог пројекта Град Врања и Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности издвајају 17.353.600,00 динара.Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Пријава се предаје лично на шалтеру бр. 1 Градске управе града Врања, у Услужном центру или препоручено поштом на адресу: Градска управа града Врања, ул. Kраља Милана бр.1, 17500 Врање. Kомисија за реализацију мера енергетске санације. За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересовани се могу обратити на контакт телефон 017/402-381 и преко е-маила: energetskasanacija@vranje.org.rs

Извор: Градски сајт

 

Подели: